Voditeljica Odsjeka:

prof. dr. sc. Zdenka Kolar-Begović

Ime i prezime

dr. sc. Zdenka Kolar-Begović

Zvanje

Redovita profesorica

Voditeljica Odsjeka za prirodne znanosti

e-mail

zkolar@foozos.hr

Broj ureda

40

Istraživački interesi

Neasocijativne algebarske strukture, geometrija

 

Zdenka Kolar-Begović diplomirala je matematiku i fiziku 1993. godine na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Magistrirala je 1999. godine iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, obranila je 2003. godine na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu. Nakon diplomiranja ostaje raditi kao asistent na Katedri za matematiku Pedagoškog fakulteta u Osijeku.  Na Odjelu za matematiku u Osijeku i Učiteljskom fakultetu, danas Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, radi od 1999. godine. Bila je potpredsjednica Znanstvenog odbora i Organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog kolokvija Mathematics and Children, 2007., 2009., 2011.i 2013. te predsjednica tih odbora 2015. i 2017.  godine. Jedna je od urednica triju znanstvenih monografija Mathematics Teaching for the Future, Higher Goals in Mathematics Educationand Mathematics Education as a Science and Profession. Od 2012. godine je glavna urednica Osječkog matematičkog lista. Bila je prodekanica za poslovne odnose i međunarodnu suradnju Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti od 2014. do 2018. godine. Voditeljica je Odsjeka za prirodne znanosti od 2006.godine do 2014. godinete od 2018. godine. Član je Geometrijskog seminara na PMF-Matematičkom odjelu u Zagrebu, Osječkog matematičkog društva i Hrvatskog matematičkog društva. Recenzent je za Mathematical Reviews Vodi predavanja iz kolegija Metodika matematike I, Metodika matematike II i Matematika i nadareni učenici.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=207285

 

 

Name and surname

Zdenka Kolar-Begović, Ph.D.

Academic rank

Full professor

e-mail

zkolar@foozos.hr

Office

40

Research interests

 

Nonassociative algebraic structure, geometry

 

Zdenka Kolar-Begović obtained her BSc degree in mathematics and physics from the Faculty of Education in Osijek in 1993. She received her MSc degree in the field of mathematics from the Department of Mathematics, University of Zagreb in 1999.  In 2003, she obtained her PhD degree in the field of mathematics from the Department of Mathematics, University of Zagreb. After graduation, Zdenka Kolar-Begović worked as an assistant at the Department of Mathematics, Faculty of Education in Osijek. Since 1999  she  has been employed at the Department of Mathematics and the Faculty of Education in Osijek. She was Vice head of the Scientific and Organizing Committee of the International Colloquium Mathematics and Children 2007, 2009, 2011, 2013,  and Head of these committees 2015., 2017. She is the editor of three monographs Mathematics Teaching for the Future, Higher Goals in Mathematics Education and Mathematics Education as a Science and Profession.  She has been  Head of the Department of Natural Sciences at the Faculty of Education (2006-2014 and from 2018 till now). She was a Vice dean for business relationships and international cooperation at the Faculty of Education  (2014-2018). She has been Editor in Chief of Osijek Mathematical Gazette since 2012. She is a member of the Geometry Seminar at the Department of Mathematics, University of Zagreb, Osijek Mathematical Society and the Croatian Mathematical Society. She is a reviewer for Mathematical Reviews. She is teaching the following courses Teaching mathematics I, Teaching mathematics II and Mathematics and gifted students.

List of publications (link to CROSBI)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=207285

Članovi Odsjeka:

prof. dr. sc. Irella Bogut

Ime i prezime

dr. sc. Irella Bogut

Zvanje

Redovita profesorica

Predsjednica Katedre za prirodoslovlje

e-mail

ibogut@foozos.hr

Broj ureda

23

Istraživački interesi

limnologija, meiofauna, nematofauna,ekološki odgoj, ekologija i održivi razvoj

 

Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu 1996. dvopredmetni studij Biologija i kemija te stekla stručni naziv profesor biologije i kemije. Magistrirala je 2000. i doktorirala 2005. u grani ekologija, polje biologija, područje prirodnih znanosti na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 1998. do 2008. radila je na Zavodu za biologiju Pedagoškog fakulteta (kasnije Odjelu za biologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku) u svojstvu znanstvenog novaka, asistenta i višeg asistenta na projektu „Zaštita voda rezervata Kopački rit“ i u nastavi iz prirodoslovne skupine predmeta (praktikumi i seminari iz Beskralježnjaka, Biologije mora, Protozoa, Teorije organske evolucije, Terenske nastave II, Embriologije i evolucije organskih sustava). Od 2008. do danas zaposlenica je na Učiteljskom fakultetu (sada Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti). Od 2008. do 2010. bila je predsjednica Katedre za matematiku i prirodoslovlje, od svibnja do listopada 2010. v.d. prodekanice za nastavu, a od listopada 2010. do listopada 2018. prodekanica za znanost. Od listopada 2018. predsjednica je Katedre za prirodoslovlje na Odsjeku za prirodne znaosti FOOZOS-a. Predaje kolegije Prirodoslovlje I, Prirodoslovlje II, Ekologija, Terenska nastava, Ekološki odgoj u dječjem vrtiću, Ekologija za održivi razvoj, Poznavanje biljaka i životinja. Autorica je i suautorica udžbenika, radnih bilježnica, metodičkih priručnika, knjige, poglavlja u knjizi, više od 50 znanstvenih radova i brojnih stručnih radova iz biologije i pedagogije. Suradnica je na brojnim međunarodnim i domaćim projektima („Peacemaking the education and employment: answers to new challenges and opportunities“, „Restoring ecological diversity of forests with airborne imaging technologies“, Europska noć istraživača (TPTF_ERN)  paket/tema: Strossmayer days, „LUMEN“ i dr.).

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=221461

 

 

Name and surname

Irella Bogut, Ph.D.

Scientific vocation

Full Professor

e-mail

ibogut@foozos.hr

Office number

23

Research interests

 

limnology, meiofauna, nematofauna, ecological education, ecology and sustainable development

 

She graduated from the Faculty of Education in 1996 in Biology and Chemistry and obtained a professional title of Biology and Chemistry Teacher. She graduated in 2000 and received her PhD in 2005 in the field of ecology, biology, natural sciences at the Department of Biology at the Faculty of Natural Sciences at the Zagreb University. From 1998 to 2008, she worked in the Department of Biology at the Faculty of Education (later the Biology Department ofthe Josip JurajStrossmayerUniversity of Osijek) as a PG student, assistant and senior assistant on the project "Protection of the KopačkiRitReservoir" and was teaching from the natural sciences group: Practices and Seminars from Invertebrates, Marine Biology, Protozoa, Theories of Organic Evolution, Tertiary Teaching II, Embryology and Organic System Evolution). From 2008 until today she is employed at the Faculty of Education. From 2008 to 2010 she was the Chair of the Department of Mathematics and Natural Sciences. From May to October 2010 she was acting vice-dean for education, and from October 2010 to October 2018 the vice-dean for science. Since October 2018 she chairsthe Subdepartment of Natural Sciences of the Department of Natural Sciences of FOOZOS. She teaches in Natural Science I, Natural Science II, Ecology, Field Teaching, Ecological Education in the Pedagogy, Ecology for Sustainable Development, Knowledge of Plants and Animals. She is also an author and a co-author of textbooks, workbooks, methodical manuals, books, book chapters, over 50 scientific papers and numerous professional papers from the field of biology and pedagogy. She is a collaborator on numerous international and domestic projects ("Peacemaking the education and &employment: answers to new challenges and opportunities", the European Night of Researchers (TPTF_ERN) package/theme: Strossmayer days, LUMEN "etc.).

List of publications (link to CROSBI)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=221461

izv. prof. dr. sc. Ivana Đurđević Babić
izv. prof. dr. sc. Ružica Kolar-Šuper
izv. prof. dr. sc. Zvonimir Užarević, prodekan za poslovne odnose i međunarodnu suradnju
izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Galzina
dr. sc. Ana Katalenić, poslijedoktorandica
dr. sc. Ana Mirković Moguš, viša asistentica
dr. sc. Karolina Dobi Barišić, poslijedoktorandica
mr. sc. Željko Popović, profesor visoke škole, trajno zvanje
Diana Moslavac Bičvić, predavačica
Željko Gregorović, predavač

O Odsjeku

Odsjek za prirodne znanosti objedinjuje nastavnike Fakulteta za odgojne  i obrazovne znanosti čiji znanstveni interes je u području matematike, informacijskih znanosti, prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih i interdisciplinarnih znanosti. Područje poučavanja nastavnika odsjeka uključuje matematičke, informatičke i prirodoslovne predmete na studijskim programima i programima cjeloživotnog obrazovanja Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Članovi odsjeka sudjeluju u osuvremenjivanju postojećih i osmišljavanju novih kolegija iz navedenih područja. Nastavnici odsjeka su autori brojnih radova u časopisima s međunarodnom recenzijom te sudionici niza znanstvenih i stručnih konferencija, a uključeni su  u rad niza domaćih i europskih projekata. Potrebno je istaknuti brojne aktivnosti članova Odsjeka u području  popularizacije znanosti u okviru Festivala znanosti, Tjedna mozga i Europske noći istraživača. Nastavnici Odsjeka su članovi znanstvenih, programskih i organizacijskih odbora niza znanstvenih i stručnih konferencija te članovi uredničkih odbora i recenzenti znanstvenih i stručnih časopisa.

Odsjek za prirodne znanosti je u sklopu fakulteta pokrenuo 2007. godine međunarodni znanstveni kolokvij Mathematics and Children koji se održava svake dvije godine i u čijem radu sudjeluju znanstvenici iz zemlje i inozemstva. Članovi odsjeka sudjeluju od 2016. godine u organizaciji simpozija s međunarodnim sudjelovanjem Kopački rit - Jučer, danas, sutra u čiji radu su uključeni znanstvenici i stručnjaci iz zemlje i inozemstva.

Odsjek okuplja 14 članova koji djeluju u sklopu dvije katedre, Katedre za matematiku i informatiku i Katedre za prirodoslovlje.